Condicions generals de contractació

Introducció

Aquest document contractual regeix les Condicions Generals de contractació de cursos de formació (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc weblestudireus.com, propietat de ESTER FARRÉ SARAÍS sota la marca comercial de ESTER FARRÉ SARAÍS, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els termes i condicions que van ser implementats prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels cursos de formaciócontractats per l’USUARI és ESTER FARRÉ SARAÍS, amb domicili social a Dr Robert 24 Baixos, 43205 REUS (TARRAGONA), NIF 39883985F i amb telèfon d’atenció al client/USUARI +34 977346149 – 600862986.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR. En alguns casos l’USUARI no coincidirà amb l’ALUMNE, per això actuarà per compte d’aquest (per exemple: empreses, pares, etc.).

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un curs de formació concret.

Propietat intel·lectual

Resta prohibit per a l’USUARI, en qualsevol circumstància, transferir, canviar i intercanviar els drets de llicència i les obligacions que incideixen en aquest contracte, tret que la forma i el contingut pugui ser alterat amb la condició que els canvis s’hagin acordat prèviament per escrit per part del PRESTADOR. Això no obstant, s’exclou expressament en aquest contracte -o condicions generals de venda- tota transferència de propietat per part del PRESTADOR vers l’USUARI.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, ha de tenir més de 16 anys i s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i es compromet a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar el PRESTADOR de la pèrdua o robatori de les dades o del possible accés per un tercer no autoritzat, per tal que aquest pugui bloquejar-les immediatament.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Activació de serveis.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions i resolució de litigis en línia. 5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Formes de pagament, càrrecs i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte. 13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ACTIVACIÓ DE SERVEIS

El PRESTADOR no activarà cap servei fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Com que la comanda no comporta l’entrega física de cap producte, ja que els serveis contractats es descarreguen o s’activen directament des del lloc Web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que ha de seguir per efectuar aquesta descàrrega o activació.

Falta d’execució del contracte a distància

En el cas de la prestació d’un curs de formació online, aquest estarà disponible des del mateix moment en què l’USUARI n’hagi efectuat el pagament i es podrà descarregar o activar segons les condicions del PRESTADOR.

En cas de no poder executar el contracte perquè el servei contractat no estigui disponible en el termini previst, cal informar l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que la descàrrega o activació del curs no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

La prestació del servei es considerarà efectuada en el moment en què l’USUARI hagi descarregat o activat el curs de formació.

3. DRET DE DESISTIMENT

Formulari de desistiment: https://lestudireus.com/wp-content/uploads/2024/02/formulari-desistiment.pdf

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deficiències o defectes que presenti el servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de descàrrega o activació del producte, per retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març).

El dret de desistiment no es pot aplicar en els següents casos:

  1. Quan l’USUARI és una persona jurídica que no actua en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.
  2. Un cop el curs de formació s’hagi executat per complet, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del PRESTADOR i USUARI i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat pel PRESTADOR, haurà perdut el seu dret de desistiment.
  3. En la descàrrega o activació del curs el preu del qual depèn de les fluctuacions del mercat financer que el PRESTADOR no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
  4. En la prestació de serveis confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.
  5. En el subministrament de serveis d’allotjament per a finalitats diferents de la de servir d’habitatge, transport de productes, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

Cal comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR,tot sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per aquest motiu, o per correu electrònic a info@lestudireus.com, tot indicant el número de factura o comanda corresponent.

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: ESTER FARRÉ SARAÍS, Dr Robert 24 Baixos, 43205 REUS (TARRAGONA)
Telèfon: +34 977346149 – 600862986
E-mail: info@lestudireus.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de ESTER FARRÉ SARAÍS o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

Continuïtat, consistència i qualitat del servei

El PRESTADOR accepta expressament proporcionar tots els seus recursos en el lliurament, disponibilitat i en la prestació de serveis en general i en aquest document, es compromet a complir amb la seva obligació com a proveïdor de serveis en la mesura de les seves possibilitats.

El PRESTADOR es compromet a actuar amb tanta diligència i atenció com sigui possible, i a procedir per subministrar un servei de qualitat en conformitat amb les pràctiques generalment reconegudes, excepte en l’hipotètic cas que se suspengui el curs de formació, en virtut de les instruccions especials exigides.

En conseqüència, el PRESTADOR quedarà obligat per contracte a oferir accés diari (24/24) i setmanal (7/7), i condicionat a ser capaç de garantir els seus serveis tenint en compte les condicions de subministrament (subsegüent rendiment de la xarxa).

El PRESTADOR es reserva el dret d’interrompre el curs de formació a través del seu servidor, per tal de dur a terme el manteniment essencial, per millorar el rendiment de la xarxa, o per qualsevol altre motiu operacional en relació amb el manteniment.

El PRESTADOR, sense afectar a qualsevol dels seus drets i responsabilitats, informarà l’USUARI, dins d’un espai de temps raonable, de la data en què es proposa dur a terme el manteniment.

L’USUARI reconeix que la formació pot no estar disponible en cas que aquest no pugui accedir a Internet o a aquest lloc web. El PRESTADOR no és responsable del fet que l’USUARI no pugui accedir a la formació, sota aquestes circumstàncies.

En particular, és l’USUARI qui ha de mantenir la seva protecció contra virus, així com la versió del seu navegador actualitzada. El PRESTADOR no és responsable de cap virus que es transmeti a través del seu lloc web.

De la mateixa manera, el PRESTADOR s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés no autoritzat als sistemes informàtics, o del saqueig de qualsevol dada com a resultat d’aquest accés. Això no obstant, el PRESTADOR aplica els mitjans apropiats per prevenir les intrusions il·legals. El PRESTADOR no serà responsable en cap cas dels danys i perjudicis amb els quals se’l relacioni, com ara pèrdua d’explotació, pèrdua de benefici, pèrdua de valor, danys o despeses.

El PRESTADOR es compromet a exercir la seva oferta amb la diligència i cura degudes, tot subministrant un servei de qualitat, de conformitat amb les pràctiques normals de l’àmbit, subjectes a la interrupció dels serveis sol·licitats explícitament si així ho demanen les autoritats administratives.

Si la formació establerta per part de l’USUARI se suspèn arran de la decisió d’una autoritat competent, el PRESTADOR li reembossarà o li oferirà un crèdit vàlid per un any, igual a l’import d’aquesta oferta formativa.

Les Parts acorden que el PRESTADOR té el dret de modificar els serveis sense previ avís.

Serveis postvenda

El PRESTADOR es compromet a ajudar l’USUARI en què calgui pel que fa a la formació adquirida. El client pot contactar amb el PRESTADOR per a qualsevol sol·licitud relacionada amb la formació en: info@lestudireus.com.

No utilització prolongada del lloc web

El PRESTADOR es reserva el dret d’eliminar la informació relativa a l’USUARI, en cas de no utilització perllongada d’aquests serveis, corresponent a un període superior a 40 dies.

Obligacions i responsabilitat del client

L’USUARI accepta de manera expressa que ha verificat la compatibilitat entre la seva demanda i l’oferta de serveis i reconeix plenament que ha rebut tota la informació i l’assessorament necessaris per part del PRESTADOR, perquè aquest acord pugui entrar en vigor amb el coneixement i certesa vinculant.

L’USUARI es compromet a verificar la identitat de l’ALUMNE, si esdevé el cas, abans de designar-lo en la formació del PRESTADOR.

L’USUARI garanteix que actuarà dins la seva exclusiva responsabilitat si l’accés al curs de formació no es duu a terme de conformitat amb el que es consideren actes raonables d’ús per part de l’ALUMNE, que estigui en disposició del seu accés i contrasenya i que no respecti la guia general i les instruccions per a l’ús correcte, inicialment subministrat pel PRESTADOR.

L’USUARI, si es dóna el cas, haurà d’informar l’ALUMNE sobre aquests termes, i serà responsable pel que fa a aquest assumpte.

Les parts pertinents al contracte també reconeixen que el PRESTADOR és capaç de modificar amb total transparència la prestació del servei sense necessitat d’efectuar cap tràmit de comunicació prèvia, que no sigui per informar l’USUARI que s’adaptarà el nivell de prestació de serveis ja subministrats.

L’USUARI reconeix que està informat de les disposicions dels reglaments relatius a la seguretat (protecció o seguretat física) i la seguretat operacional. L’USUARI és l’únic responsable de les conseqüències de l’incompliment d’aquestes normes i aquests Termes.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al servei adquirit.

Els preus aplicats a cada servei són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Abans d’efectuar la compra, pot comprovar en línia tots els detalls del pressupost: cursos de formació, quantitats, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat del servei com no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Podeu demanar-la al correu info@lestudireus.com

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR +34 977346149 – 600862986 o a través del correu electrònic a l’adreça info@lestudireus.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT

No existeixen serveis de transport per ser un servei contractat en línea o per descarregar.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol curs de formació del catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen els serveis seleccionats, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedeix a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

  1. Comprovació de les dades de facturació.
  2. Comprovació del mètode de prestació del curs de formació (descàrrega, activació…).
  3. Selecció de la forma de pagament.
  4. Efectuar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema enviainstantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

En cas de controvèrsies relatives a la naturalesa dels serveis del PRESTADOR o a l’ús de l’USUARI del lloc web, la informació guardada al dispositiu de pagament electrònic, i en el marc de la recollida automàtica d’informació pel PRESTADOR, es podria fer servir com a evidència entre totes dues parts.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data de descàrrega i/o activació aproximada.

Procediment d’activació de el servei (accés a la formació)

L’USUARI rebrà les seves dades d’accés (nom d’usuari/contrasenya). L’accés a la formació en línia, atorgat pel PRESTADOR, és estrictament privat. La transmissió de les dades d’accés (nom d’usuari/contrasenya) a un tercer està estrictament prohibit. L’USUARI accepta que no ha de donar, en cap circumstància, ja sigui de manera gratuïta o per una tarifa, l’accés a tercers, sigui quin sigui el mitjà. Si l’USUARI és una empresa i si l’alumne deixa l’empresa, l’USUARI es compromet a desactivar el seu compte o posar-se en contacte amb el PRESTADOR per eliminar perfils obsolets, de la mateixa manera que l’USUARI es compromet de manera expressa a pagar qualsevol registre iniciat per l’Alumne designat.

L’usuari accepta seguir la capacitació amb diligència. Com a part de l’avaluació, per tal de completar la formació, l’USUARI accepta de manera expressa no beneficiar-se de cap ajut o assistència de qualsevol altra persona. De la mateixa manera, el PRESTADOR demana a cada USUARI que es comprometi amb aquest fet abans de cada tasca.

Validació de la formació

La formació es valida quan l’ESTUDIANT ha superat totes les avaluacions que se li presenten durant el curs. En aquest cas, s’enviarà a l’USUARI un diploma de validació dels coneixements adquirits.

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis i a la formació, en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

Les garanties respondran al que regula el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al què es pot accedir clicant aquí.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa expressament. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, i se sotmeten a l’Organisme de resolució de litigis que actuarà d’intermediari entre tots dos d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia. Per a més informació, consulteu la clàusula «4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA d’aquestes Condicions.

Actualitzat el 28/02/2024