Els trastorns d’aprenentatge

Publicat el:

– Darrera actualització:

|

Els trastorns d’aprenentatge (TA) són trastorns de base neurobiològica, freqüentment amb un component genètic, que condicionen que un infant amb un nivell normal d’intel·ligència, tot i rebre una instrucció adequada, no pugui avançar en un o més aprenentatges de manera adient.Sovint la dificultat per aprendre es troba en la capacitat per atendre, concentrar-se o aprendre a organitzar-se i planificar correctament les tasques, la qual cosa entorpeix un rendiment acadèmic pròsper. Es per aquest motiu que els TA son una causa molt freqüent del fracàs escolar, estadísticament es calcula que un 5% i un 15% dels infants en edat escolar presenten algun tipus de trastorn.

Cal tenir en compte que aquests trastorns no tenen una cura definitiva, sinó que estan presents de per vida,Es necessari diferenciar-los de les dificultats transitòries que poden presentar alguns infants a l’inici de determinats aprenentatges. Les dificultats que presenten els alumnes amb TA són persistents i tenen una repercussió negativa durant tota l’escolaritat. Les característiques de cada TA, però, varien segons el moment evolutiu i l’edat de l’infant. Tanmateix, amb una intervenció i reeducació adequada aquests alumnes poden assolir l’èxit a l’escola.Des de l’Estudi, som conscients de la importància que té una bona intervenció i ajuda per aquells nens i nenes que pateixin un trastorn d’aprenentatge. Considerem doncs que és de rellevància no només atendre als infants sinó també a les seves famílies.Es per això que comptem amb servei adreçat a aquells infants amb TA i les seves famílies. Així doncs, la nostra intervenció consta de les següents tractaments:

* Suport i orientació a les famílies ja que considerem que es important que aquestes rebin tota l’ajuda emocional i psicològica necessària per poder fer front al trastorn de la millor manera.

* Intervenció individualitzada i reeducació tenint en compte la tipologia de TA, les característiques psicosocials de l’alumne i l’etapa educativa en la que es troba.

La nostra intervenció té com a objectiu que els infants puguin, malgrat la seves dificultats i alteracions pròpies de la seva tipologia de TA, adquirir els coneixements fonamentals per aconseguir la titulació escolar.