Les proves PAP- Proves d’aptitud personal per a mestres

Publicat el:

– Darrera actualització:

|

Les Proves d’Aptitud Personal (PAP) són els exàmens que han de superar obligatòriament conjuntament amb la selectivitat, tant  l’alumnat de batxillerat com pel de grau superior, si tenen la intenció s’estudiar els següents graus universitaris:

Mestre d’Educació Infantil

Mestre d’Educació Primària

Doble Grau en Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària (Menció en anglès).

Les PAP consisteixen en 2 exàmens diferents:

  • Competència comunicativa i raonament crític:

Avalua la comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d’interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d’expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

  • Competència logicomatemàtica:

Avalua  la capacitat d’usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d’aplicació, i la capacitat d’analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.                                                                                                                                                                                                                                                                               La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.