Les proves PAP- Proves d’aptitud personal per a mestres

Les Proves d’Aptitud Personal (PAP) són els exàmens que han de superar obligatòriament conjuntament amb la selectivitat, tant  l’alumnat de batxillerat com pel de grau superior, si tenen la intenció s’estudiar els següents graus universitaris:

Mestre d’Educació Infantil

Mestre d’Educació Primària

Doble Grau en Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària (Menció en anglès).

Com són les proves PAP?

Les PAP consisteixen en 2 exàmens diferents:

  • Competència comunicativa i raonament crític:                                                                                                                            Avalua la comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d’interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d’expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
  • Competència logicomatemàtica:                                                                                                                                                             Avalua  la capacitat d’usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d’aplicació, i la capacitat d’analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

dates proves PAP

Us facilitem les dates de les proves PAP 2020

Convocatòria Ordinària

Matrícula: Del 18 de febrer  al 2 de març
Exàmens: Dissabte 25 d’abril
Resultats: Dimarts  12 de maig

Convocatòria Extraordinària

Matrícula: Del 26 de juny  al 1 de juliol
Exàmens: Dijous 16 de juliol
Resultats: Dimarts 28 de juliol

Des de L’Estudi Reus hem preparat unes classes per ajudar-vos a preparar les proves i poder practicar.

No esperis més, les proves són d’aquí molt poc.

 

Horaris classes  PAP:

( grups mínim de 5 persones per horari)

dimarts i dijous de 10 a 11,30h

dilluns i dimecres de 19,30 a 21.00h

 

PREU:

30€ – inscripció

Tarifa mensual per grup( mínim 5 persones)

1 dia 56€/mes

2 dies 90€/mes

Grups de menys de 5 persones preguntar preus

Opció classes individuals 20€/h ( horari a concretar)